อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เกี่ยวข้องกับวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 1 VITAMIN NEWS

วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 1 VITAMIN NEWS

ภัยจากโลกเสมือน ในอินเตอร์เน็ท

 

วิธีการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย

วิธีการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย

               ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน  (Safety)    หมายถึง    สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ความรู้จาก “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ในฉบับนี้ เราจะมากล่าวกันถึงในเรื่องของ “วิธีการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย” ด้วยการแนะนำวิธีการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานภายในโรงงาน จากข้อมูลที่มีประโยชน์ของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้นำมาปฏิบัติกันได้อย่างจริงจัง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ลงได้ และเป็นการช่วยรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการรักษาทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อม

ความปลอดภัยในโรงงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยในโรงงาน

  • ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานที่สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพียงพอ
  • ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลง เมื่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานลดลง ความสูญเสีย
  • กำไรของโรงงานมากขึ้น เมื่อการทำงานอย่างปลอดภัยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
  • สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ  เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานทุกครั้งมักทำให้คนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
  • ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์