ไฟฟ้าเบื้องต้น

บทที่ 1 หลักการไฟฟ้ าเบื้องต้น
picture
สาระการเรียนรู้
1.1 การค้นพบไฟฟ้ า
1.2 การกำเนิดไฟฟ้า
1.3 ประเภทของไฟฟ้ า
1.4 ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ า
1.5 แรงดันไฟฟ้ าคืออะไร
1.6 กระแสไฟฟ้ าคืออะไร
1.7 หน่วยของไฟฟ้ า