Anusuk Sangubon’s

Sticky

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Homepage อาจารย์อนุศักดิ์ แสงอุบล

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ที่นี่่

 1. วิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2204-2008
 2. วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2204-2006
 3. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001
 4. วิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 3204-2103
 5. วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 3200-0001
 6. วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 3200-0010
 7. วิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3001-1001
 8. วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3000-1607

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ที่นี่่

 1. วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3204 – 2005 (ปวส.1/1 คธ.)
 2. วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204 – 2003 (ปวส.1/1 คธ.)
 3. วิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3204 – 2101 (ปวส.1/1 คธ.)

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ที่นี่่

 1. วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ 2201 – 2413 (ปวช.3/1 คธ.)

 

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่นี่่

 1. วิชา ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน 3204 – 2402 (ปวส.2/1 คธ.)

 

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่นี่่

 1. วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (ปวช.2/1 คธ.)
 2. วิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.2/1 คธ.)
 3. วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ (ปวช.3/1 คธ.)
 4. วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก (ปวช.3/1 คธ.)
 5. วิชา พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (ปวช.1/1 บช.)
 6. วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวส.2/1 ชย.)
 7. วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล (ปวส.1/1 คธ.)
 8. วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.1/1 คธ.)

 

ติดตามงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ได้ที่นี่่

 1. วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 2. วิชา การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. วิชา การสร้างเว็บเพจ
 4. วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 5. วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 6. วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

 

 

หน่วยที่ 2-3 พิธีกรรม ศาสนพิธี วันสำคัญ และการปฏิบัติตน

Standard

ใบงานบทที่ 2-3

ให้นักศึกษาสรุปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา โดยพอสังเขป และทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ตามที่แนบ

บทที่ 2-2 ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและหน้าที่ชาวพุทธ

Standard

ใบงานบทที่ 2-2

ให้นักศึกษาสรุปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา โดยพอสังเขป และทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ตามที่แนบ

เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 วิชา หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม-2.pdf

ใบงานปฏิบัติ: โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Standard

ใบงานปฏิบัติ 20 คะแนน

1.ให้นักศึกษาออกแบบฟอร์มและสร้างตารางตามโครงสร้างที่กำหนด ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ดังนี้

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบาย
id_student_anu Text รหัสนักศึกษา
Id_nation_anu Text เลขบัตรประชาชน
fname_anu Text คำนำหน้าชื่อ
ffname_anu Text ชื่อ
lname_anu Text สกุล
sex_anu Text เพศ
bdate_anu Date/Time วันเดือนปีเกิด
region_anu Text ศาสนา
nation1_anu Text เชื้อชาติ
nation2_anu Text สัญชาติ
fname_d_anu Text คำนำหน้าบิดา
ffname_d_anu Text ชื่อบิดา
lname_d_anu Text สกุลบิดา
fname_m_anu Text คำนำหน้ามารดา
ffname_m_anu Text ชื่อมารดา
lname_m_anu Text สกุลมารดา
reg_date_anu Date/Time วันที่เข้าเรียน
reg_year_anu Text ปีการศึกษาที่เข้า
school_old_anu Text สถานศึกษาเดิม
province_anu Text จังหวัด

แล้วบันทึกตารางชื่อ ทะเบียนนักเรียน   และให้แก้ไขชื่อเขตข้อมูลจากคำว่า _anu เป็น ชื่อภาษาอังกฤษนักศึกษา 3 ตัวแรก เช่น panatda ก็จะได้ _pan

 

2. ให้นำตารางทะเบียนนักเรียน มาออกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. รหัสนักศึกษา เลขบัตรประชาชน ชื่อ สกุล คำนำหน้าบิดา ชื่อบิดา สกุลบิดา คำนำหน้ามารดา ชื่อมารดา สกุลมารดา ปีการศึกษาที่เข้า สถานศึกษาเดิม ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Text Box
 2. คำนำหน้าชื่อ ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Combo Box สำหรับเขตข้อมูล คือ นาย, นางสาว, นาง
 3. เพศ ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Combo Box สำหรับเขตข้อมูล คือ ชาย, หญิง
 4. ศาสนา ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Combo Box สำหรับเขตข้อมูล คือ พุทธ, คริสต์, อื่นๆ
 5. เชื้อชาติ สัญชาติ ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Combo Box สำหรับเขตข้อมูล คือ ไทย, ลาว, อื่นๆ
 6. จังหวัด ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Combo Box สำหรับเขตข้อมูล ดาวน์โหลดที่นี่
 7. วันเดือนปีเกิด วันที่เข้าเรียน ให้ออกแบบเขตข้อมูลเป็นแบบ Text Box รูปแบบวันที่

 

ตัวอย่างการออกแบบฟอร์ม

 

ส่งไฟล์งาน (ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2561)

หลังจากออกแบบฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ไปที่เมนู ไฟล์ (File) –> บันทึกเป็น (Save As) –> บันทึกฐานข้อมูลเป็น (Save Database As) –> กดปุ่ม “บันทึกเป็น (Save As)” เลือกบันทึกไดร์ว D หรือ E ตั้งชื่อไฟล์เป็น JOB-1_2561_Database_ชื่อและสกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น JOB-1_2561_Database_Anusuk-Sangubon ให้ส่งไฟล์งานเข้าอีเมลอาจารย์อนุศักดิ์ แสงอุบลได้ที่ jaideejung007@gmail.com, anusuk.s@rts.ac.th ระบุหัวข้ออีเมลว่า  รหัสนักศึกษา วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ชิ้นงาน 1/2561 ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

การปรับรูปทรงของ Object ด้วยคำสั่ง Transform

Standard

ใบงาน 

ให้นักศึกษาฝึกใช้งาน การปรับรูปทรงของ Object ด้วยคำสั่ง Transform โดยอ่านรายละเอียดการฝึกทักษะตามลิงก์นี้

ObjectTransformPhotoshop

และภาพที่จะนำไปใช้ทดสอบ คือ ภาพด้านล่างนี้

การใช้งาน Layer Mask ของ Adobe Photoshop

Standard

ใบงาน 

ให้นักศึกษาฝึกใช้งาน Layer Mask ของ Adobe Photoshop โดยอ่านรายละเอียดการฝึกทักษะตามลิงก์นี้

Layer-Mask-Adobe-Photoshop

และภาพที่จะนำไปใช้ทดสอบ คือ ภาพด้านล่างนี้